horizontal rule

KIERUNEK TERAPII ZAJĘCIOWEJ

horizontal rule

[Opiekunka dziecięca] [Higienistka stomatologiczna] [Fizjoterapeuta] [Dietetyk] [Ratownik medyczny] [Terapeuta zajęciowy] [Technik masażysta] [Technik usług kosmetycznych]

Nauka na Kierunku Terapii Zajęciowej trwa 2 lata. Okres nauki podzielony jest na cztery semestry. Uzyskanie promocji na wyższy semestr uwarunkowany jest zaliczeniem wszystkich zajęć teoretycznych, ćwiczeń i zajęć praktycznych określonych w planie nauczania.

W toku nauki uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności min. z zakresu:
bullet

artoterapii - terapii sztuką,

bulletergoterapii - terapii pracą,
bulletmuzykoterapii - terapii muzyką,
bulletchoreoterapii - terapii tańcem,
bulletludoterapii - terapii przez udział w grach i zabawach.

Słuchacze Kierunku Terapii Zajęciowej uczestniczą w zajęciach teoretycznych, które obejmują następujące przedmioty:
bulletterapia zajęciowa,
bulletrehabilitacja,
bulletpedagogika,
bulletpsychologia,
bulletanatomia i fizjologia,
bulletpatologia,
bulletjęzyk angielski,
bulletwychowanie fizyczne,
bulletinformatyka,
bulletpracownia terapii zajęciowej.

W drugim roku kształcenia (oprócz zajęć teoretycznych) odbywają się zajęcia praktyczne, gdzie uczniowie nabywają umiejętności nawiązywania kontaktu i pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, w różnym wieku i w różnych placówkach.

Terapeuci zajęciowi są członkami zespołów rehabilitacyjnych w tych działach medycyny, w których leczeni są przewlekle chorzy, lub w placówkach gdzie przebywają osoby niepełnosprawne.

Absolwenci Kierunku Terapii Zajęciowej mogą być zatrudniani:
bulletw domach pomocy społecznej,
bulletośrodkach dla niepełnosprawnych,
bulletdomach dziennego pobytu,
bulletklubach seniora,
bulletpsychiatrycznych oddziałach dziennych,
bulletw szpitalach na oddziałach:
bulletortopedii,
bulletneurologii,
bulletreumatologii,
bulletpediatrii,
bulletpsychiatrii,
bulletkardiologii,
bulletpulmonologii,
bulletokulistyce,
bulletprzedszkolach integracyjnych i innych.

Terapeuci Zajęciowi pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, przewlekle chorymi, z różnymi rodzajami zaburzenia sprawności zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Od kandydata na terapeutę zajęciowego oczekuje się:
bulletumiejętności manualnych,
bulletuczciwości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
bulletzdolność do podejmowania samodzielnych, kompetentnych decyzji,
bulletposzanowania godności ludzkiej i tolerancji,
bulletumiejętności dostrzegania potrzeb i problemów podopiecznych,
bulletżyczliwości, opiekuńczości i gotowości udzielania pomocy.

Poza tym kandydat winien odznaczać się ogólnym dobrym stanem zdrowia, dobrą sprawnością układu ruchu, sprawnym układem krążeniowo-oddechowym i zdrową skórą. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego są choroby, które nie pozwalają podejmować wysiłków fizycznych, głuchota, ślepota, wszystkie choroby psychiczne.